கர்மா போக்க உச்சகட்ட ரகசியம் – அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி

கர்மா அதிசயம்: அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி

மனித வாழ்க்கையில் கர்மங்கள் ஒரு பொருளாக அமையும். இது தொடர்ச்சியாக வழக்கம் எனப்படும் புதிய திட்டமாக மற்றும் அதிசயமாக மனித உற்பத்திக்கு காரணமாக உள்ளது. ஆனால், இது எதிர்பாராத சிறுகதை அல்ல; அந்த கர்மங்களை விளக்குவதற்காக வானத்தில் பலர் முயன்று வருகின்றனர்.

அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி ஒரு மகான், ஒரு ஆன்மாவாகவும் திருப்பியதாகவும் இருந்தார். அவர் இன்றுவது கடந்த காலத்தில் பூர்வம் தம் அருகில் கொண்டு வந்த அற்புதங்களை உள்ளடக்கினார். அவர் அனைத்து தெய்வீக கட்டுப்பாடுகளையும் அறிந்து, மனித உற்பத்திக்கு ஏற்ற நற்குணங்களை காக்க உதவியவர்.

அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி கர்மங்களை எவ்வாறு நியாயத்துடன் செய்ய வேண்டும் என்று உறுதியாக கருதி, அவர் மனதில் பெரும் அறிவுக்குரியவராக இருந்தார். அவர் உலகத்தின் உயிரினங்களுக்கும் பகிர்ந்த பெருமையையும், அவர்கள் உயிரினங்களின் வாழ்க்கையையும் பாதுகாப்பாக வைத்தார்.

அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி அத்தனையரும் அவர் கர்மங்களை நன்றாக செய்து, அவற்றின் விளைவுகளை அறிவுறுத்தி, அவற்றை தனக்கு வாழ்க்கையில் உபயோகித்தார். அவர் உலகத்தில் பல பேரை புத்திசாலிக்க முயன்றார்.

அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி கர்மங்களில் நிறைவேற்றத்தை உயர்த்துவதன் மூலம், அவர் பெருமையான அறிவை உருவாக்கினா

கர்மா போக்க உச்சகட்ட ரகசியம்/அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி / KARMA POKKA RAGASIUM
கர்மா போக்க உச்சகட்ட ரகசியம்/அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி / KARMA ...
Prev 1 of 1637 Next
Prev 1 of 1637 Next

About admin

Online Web Service Provider : Search Engine Optimization, Websites, Digital Marketing, Domain, Hosting, Emails, SSL and more

View all posts by admin →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *